De regie ligt bij de jongere

Zodra een jongere over voldoende oordeelsvermogen beschikt om zelfstandig over de eigen persoonlijkheidsrechten te beschikken, mag niemand, zonder medeweten van de jongere, gevoelige informatie doorgeven aan de ouders. 

Als jongeren niet willen dat hun ouders geïnformeerd worden, zal er veel tijd geïnvesteerd moeten worden in overleg.

Het is belangrijk dat er geen breuk ontstaat in de vertrouwensrelatie tussen de begeleider en de jongere. Hecht dus veel belang aan de dialoog om inzicht te krijgen in de reden waarom de jongere niet wil dat de ouders geïnformeerd worden en bekijk samen of dat idee gerechtvaardigd is.

Op basis van een volledige context zal dit, samen met professionele hulpverleners, uitgeklaard moeten worden.

Aan minderjarigen een absolute geheimhouding garanderen ten aanzien van hun ouders kan verdere hulp en begeleiding soms beletten, vandaar dat dit aspect vaak het eerste en belangrijkste aandachtspunt is bij de begeleiding van een jongere. 

Recht op informatie van de ouders

De ouders van alle jongeren (zowel zij die rechtstreeks, als zij die onrechtstreeks betrokken waren bij het incident) hebben recht op informatie over wat er gebeurd is. Hou er rekening mee dat ouders negatieve emoties en reacties kunnen hebben.

Mogelijks is hun vertrouwen in de organisatie geschonden en zijn ze ongerust of boos dat deze feiten zich hebben voorgedaan.

Ouders hebben er nood aan de organisatie te kunnen vertrouwen in hun aanpak en kunnen zich dus wantrouwig en kritisch opstellen. Ze willen van de voorziening horen dat deze het grensoverschrijdend incident ernstig neemt.

Een open communicatie over het beleid dat de voorziening heeft aangaande het grensoverschrijdend gedrag en over de afspraken die gemaakt zijn om veiligheid voor hun kind te garanderen, zullen het meeste kans geven om het vertrouwen te kunnen behouden of herstellen.

Maak al van bij het begin van de inschrijving of opname duidelijk wat je bij incidenten minstens zal communiceren en hoe.

Bevraag ook de ouders zelf over wanneer en hoe ze geïnformeerd willen worden over incidenten.

Noden van ouders

Beantwoord hun nood aan hulp en informatie om de (seksuele) ontwikkeling en ervaringen van hun kind te begrijpen.

Denk daarom op voorhand na over volgende zaken:

 • Wie voorziet de ouders het best van informatie? Dat kan zijn: een leidinggevende, de begeleider die uitgekomen is op het incident, de psycholoog, …
 • Op welke manier organiseren we deze gesprekken? Kunnen we bijvoorbeeld de ouders van de rechtstreeks betrokken jongere(n) uitnodigen voor een individueel gesprek, en de andere ouders uitnodigen voor een groepsgesprek? Communiceren we aan andere ouders via brieven?
 • Op welke manier vangen we ouders op die eventueel zelf getriggerd zijn (herbeleving) door het incident waarbij hun kind betrokken was?
 • Vang de emoties van de ouders op. Schat hierbij ook in hoe zij ten aanzien van hun kind zullen reageren. Stuur bij als dit destructief zou zijn (bijvoorbeeld: verstoten, verwerpen, agressie, …).
 • Welke informatie geven we mee?
 • Benoemen we de feiten van het grensoverschrijdend gedrag? Hoe ver gaan we hierin, zonder de privacy van de betrokken jongeren te schenden?
 • Informatie over het Vlaggen/Grenswijs systeem en wat hoort bij een ‘normale’ (seksuele) ontwikkeling.
 • Informatie over veiligheidsafspraken en gedragsregels
 • Inlichten over de aanpak van de leefgroep.
 • Inlichten over follow-up en nazorg, …

Ouders als partners

Vanuit cliëntparticipatie is het van belang om ouders te beschouwen als de belangrijkste partners in de opvoeding.

Waarden en normen rond integriteit en seksualiteit worden immers ook vaak vanuit de thuiscontext meegegeven. Ouders hebben hierdoor dikwijls een bepalende invloed op de context waarbinnen de jongere zich ontwikkelt.

Hen meehebben in het verhaal is daarom essentieel. Naar de ouders luisteren en hun perspectief/visie ruimte geven is belangrijk om afspraken en maatregelen in de begeleiding van de jongere te laten aansluiten op wat mogelijk en haalbaar is in de thuissituatie.

Meer weten?

 • Bekijk het voorbeeld van communicatie na een incident online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Bekijk een voorbeeld van hoe ouders beleid en communicatie vragen na een incident van ernstig grensoverschrijdend gedrag.
 • Bekijk het voorbeeld van communicatie na het geven van relationele en seksuele vorming op school.