Vraag advies bij externe diensten

Een neutrale blik door een externe dienst of professional kan een helikopterperspectief binnenbrengen.

Advies of coaching door een externe partner kan ervoor zorgen dat je als team als het ware boven de situatie kan gaan ‘hangen’ en van daaruit de lijnen of vervolgstappen kan uitstippelen.

Bij verschillende organisaties kan je ook meteen terecht voor hulpverlening. Goede centra voor adviesinwinning zijn:

 • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk: advies, hulpverlening en vorming doelgroep (jong)volwassenen
 • Vertrouwenscentrum kindermishandeling: advies en hulpverlening minderjarigen
 • Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen: wraakporno en genderdiscriminatie
 • Child Focus
 • Diensten voor minderjarige plegers
 • Diensten voor meerderjarige plegers
 • Aditi vzw voor personen met een beperking en ouderen
 • Stop it Now voor mensen met pedofiele gevoelens
 • tZitemzo en SAM vzw voor vraagstukken over beroepsgeheim en meldingsplicht

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) - advies, hulpverlening en vorming (doelgroep (jong)volwassenen)

In geval van volwassen betrokkenen, kan men zich voor advies of hulp richten tot een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Je kan er terecht voor de aanpak van het probleem en voor verdere opvolging.

Er is een dienst slachtofferhulp binnen het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) die gesprekken voert over wat het slachtoffer is overkomen en informatie en advies verleent. Ook kunnen zij het slachtoffer, indien gewenst, bijstaan en meegaan naar politionele, juridische en/of medische instanties.

Er zijn 11 CAW's in Vlaanderen en Brussel. In elke regio zijn er één of meer onthaalpunten waar men terecht kan voor informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding. Er is ook een specifiek onthaal voor jongeren (tot 25 jaar) in het jongerenadviescentrum (JAC).  

 • Surf naar www.caw.be voor de contactgegevens van een centrum in de buurt.  
 • De CAW’s zijn telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 078/150.300. Je kan ook mailen, chatten, langskomen of een afspraak maken. 
 • Jongeren kunnen met het JAC contact opnemen via www.jac.be. 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – advies en hulpverlening minderjarigen

De VK’s zijn een aanspreekpersoon voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen.

Bij een aanmelding schatten zij de ernst van de situatie en de noden in. Op basis daarvan wordt het vervolgtraject bepaald: ondersteunend optreden of de hulpverlening zelf organiseren en coördineren.

De deskundigheid en kennis van de VK’s wordt doorgegeven via vorming en opleidingen vanuit de VK’s zelf.

Elke Vlaamse provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - wraakporno en genderdiscriminatie

Als iemand het slachtoffer is geworden van niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames, kan het Instituut jou helpen door je te informeren over jouw rechten, plichten en actiemogelijkheden, door jou te ondersteunen en soms samen met jou gerechtelijke stappen ondernemen.

Je kan op elk moment in alle anonimiteit en volledig vrijblijvend contact opnemen met het Instituut als je meer informatie over of hulp wenst bij het verwijderen van de beelden, of klacht wil neerleggen bij het instituut of bij de politie.

Je kan het Instituut zowel contacteren als je zelf het slachtoffer bent van niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnamen, maar ook als je weet hebt van niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames of gewoon een vraag hebt.

Contacteer het instituut via het gratis nummer 0800/12 800 of via e-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be.

Child Focus - advies en melding minderjarigen

Bij Child Focus kan je terecht voor meldingen of vragen over seksueel misbruik bij kinderen, dit 24/7 via het gratis noodnummer 116 000.

Doordat Child Focus een directere link heeft met grote internetgiganten, kan het sneller online beeldmateriaal verwijderen.

Ook kan je er anoniem misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) melden.

Diensten voor minderjarige plegers

Verschillende centra bieden hulp aan minderjarige plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een voorbeeld is I.T.E.R., een ambulant centrum voor de preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De I.T.E.R.-jongerenwerking heeft een aanbod binnen de regio’s Vlaams-Brabant en Brussel voor minderjarige jongens en meisjes die:

 • seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) stellen;
 • beschuldigd worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • risicogedrag vertonen op vlak van seksualiteit;
 • een zorgwekkende seksuele ontwikkeling doormaken, met risico op het toebrengen van schade aan zichzelf of anderen.

Diensten voor meerderjarige plegers

Verschillende centra bieden hulp aan meerderjarige plegers. Het overzicht vind je in deze sociale kaart. In dit document vind je nuttige gegevens van elk centrum, waaronder hun contactinformatie, werkingsgebied, hulpverleningsaanbod, in- en exclusiecriteria en verloop van aanmeldings- en intakeprocedures.

Een voorbeeld is het Universitair Forensisch Centrum (UFC), waar je terecht kan voor diensten voor plegers, waar je soms enkel terecht kan na doorverwijzing door de rechtbank, maar er zijn er ook enkele waar je terechtkan voor hulp op vrijwillige basis.

Aditi – advies en hulpverlening personen met een beperking en ouderen

Als Vlaams centrum voor seksualiteit en intimiteitszorg op maat verleent Aditi advies, informatie en ondersteuning voor mensen met een beperking (en ouderen). Zij beschikking over alle expertise omtrent vragen over seksualiteit en handicap.

Vanuit hun visie gaan zij er van uit dat alle mensen (inclusief iedere persoon met een beperking) seksuele noden, verlangens en behoeften hebben en ook het recht hebben om hun seksualiteit zelf in te vullen.

Concreet geven zij informatie en advies, bieden zij vormingen aan, en begeleiden zij voorzieningen verbonden aan het VAPH bij het ontwikkelen van een visie en missie.

Stop it Now! – advies en hulpverlening (voor mensen met pedofiele gevoelens)

Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Stop it Now! biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, alsook aan hun naasten. Daarnaast wil Stop it Now! de stap naar de gepaste hulp – wanneer nodig - verkleinen. 

 • Meer informatie op www.stopitnow.be
 • De hulplijn is vertrouwelijk, anoniem en gratis via 0800 200 50.

tZitemzo en SAM vzw – advies over inlichten

tZitemzo is een expertise-organisatie over kinderrechten. Zowel minderjarigen, volwassenen als diensten kunnen er vragen stellen als: 'Zwijg ik nu of niet?' of 'In welke situaties spreek ik eventueel toch met derden?'

Bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving, kan je terecht met vraagstukken over meldingsplicht, discretieplicht en beroepsgeheim bij volwassenen.

Melding van een integriteitsschending

Een aangifte van een geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik, of het indienen van een klacht (aangifte door het slachtoffer) kan bij

 • de lokale politie of het parket voor melding en slachtofferonthaal;
 • justitiehuis voor advies en rechtsbijstand.

Politie of parket - melding en slachtofferonthaal

De politie staat in voor de eerste opvang. Elke politieambtenaar heeft de taak om slachtoffers gepast op te vangen, een eerste bijstand te geven en te informeren. Deze eerste opvang en bijstand kunnen heel praktisch zijn zoals: zorgen voor medische hulp of familie en verwanten verwittigen.

De dienst slachtofferonthaal van de politie kan tussenkomen zodat u, als slachtoffer of als na(ast)bestaande van het slachtoffer, de nodige informatie en bijstand krijgt tijdens de hele gerechtelijke procedure (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering) en zodat u uw rechten kunt doen gelden.

 • In noodsituaties bel je de politie op het noodnummer 101. 
 • Een aangifte kan ook rechtstreeks bij het parket.

Justitiehuis – advies en rechtsbijstand

Als je te maken krijgt met een gerechtelijke procedure en je bent op zoek naar gratis informatie of advies, dan kan je bij een Justitiehuis terecht voor juridische eerstelijnshulp.

De justitiehuizen zorgen voor de opvolging van daders op verzoek van de gerechtelijke of administratieve overheden, met het oog op het voorkomen van recidive. Zij bezorgen deze overheden de informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen.

Elk gerechtelijk arrondissement heeft een of meer justitiehuizen.

Hulpverlening

Bij de meeste organisaties waar je advies kan inwinnen, kan je ook terecht voor hulpverlening. Daarnaast kan je voor een integrale aanpak ook terecht bij zorgcentra na seksueel geweld en voor bemiddeling bij Moderator.

Enkele hulplijnen zijn er om rechtstreeks te communiceren aan de doelgroep. Dat kan door posters op te hangen, ernaar te verwijzen in intakes of in gesprekken, …

Zorgcentra na seksueel geweld

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een dienst in een aantal ziekenhuizen waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan, op gelijk welk moment.

Let wel: voorlopig zijn deze diensten enkel beschikbaar in het UZ Gent, het UMC Sint Pieter in Brussel en het UMC Luik .

Voor dringende medische hulp kan je terecht bij 112.

Centra geestelijke gezondheidszorg

Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden hulp en begeleiding aan slachtoffers van seksueel misbruik. Bij enkele centra kunnen ook minderjarigen die zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen terecht voor hulp en begeleiding. 

Seksuologen en psychologen

Zoek een seksuoloog of psycholoog die bij de doelgroep past via vindeentherapeut.be.

Zelfhulpgroepen

Vaak op initiatief van mensen die zelf ervaring hebben met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die hulp en advies, een luisterend oor of activiteiten bieden.

Een voorbeeld is Het Punt vzw: zij helpen je bij het vinden van een gepaste hulpverlener. Je kan bij hen je verhaal kwijt en zij gaan samen met jou op zoek naar de geschikte hulpverlener- of organisatie.

Bemiddeling: Moderator

Wie betrokken is bij een strafrechtelijk dossier (als slachtoffer of dader, maar ook als familielid of hulpverlener) kan herstelbemiddeling vragen via Moderator.

Bij herstelbemiddeling gaan slachtoffer en dader, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de hulp van een neutrale persoon het gesprek aan over de feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen van een misdrijf.

De bemiddeling gebeurt vrijwillig en vertrouwelijk en wordt begeleid door bemiddelingsdiensten, erkend door de minister van Justitie.

Hulplijnen voor de doelgroep

 • 1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.
 • Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Tele-onthaal is dag en nacht bereikbaar via 106 of via chat.
 • Lumi is een hulplijn voor vraagstukken over gender- en seksuele diversiteit.
 • Op nupraatikerover.be kan je als minderjarig slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Je chat er anoniem, gratis en op eigen tempo.
 • Bij Tejo kunnen jongeren tussen 10 en 20 jaar kortdurend, anoniem en gratis in gesprek.

Sectorspecifieke ondersteuning

Zorg en hulpverlening

 • Soms ontstaan er situaties waarin een kind slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld van een persoon aanwezig in de kinderopvang. Elke ernstige situatie meld je aan Kind en Gezin.
 • De VAPH-diensten en -voorzieningen zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening te melden aan het VAPH.
 • In de asielsector hangt het af binnen welke opvangsector je werkzaam bent. Werkzaam bij Rode Kruis? Meld dan ernstig grensoverschrijdend gedrag bij de hoofdzetel.

Onderwijs

Voor ondersteuning kan je in het onderwijs terecht bij het CLB. Het CLB kan helpen bij vragen rond psychosociaal welzijn.

Voor een melding kan je contact opnemen met de betrokken koepel of het GO! via hun klachtenprocedure.

Je kan ook de onderwijsinspectie contacteren via meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be

Vrije tijd

 • Ben je actief in de culturele of audiovisuele sector en kwam je in aanraking met grensoverschrijdend gedrag? Voortaan kan je bij grensoverschrijdend gedrag, discriminerende intimidatie, geweld of pesterijen beroep doen op twee psychologen van de Vlaamse Ombudsdienst. Zij ondersteunen bij advies, rechtsbijstand, bemiddeling en doorverwijzing naar hulpverlening. Contacteer de Vlaamse Ombudsdienst.

 • Sportieq is een door de Vlaams Minister van Sport erkende organisatie die de Vlaamse sportsector stimuleert en ondersteunt om actief te investeren in ethische thema’s (grensoverschrijdend gedrag, fair play, gender en seksuele diversiteit,…).Sportieq streeft een veilige en ethische sportbeoefening na voor iedereen. Contacteer hen hier.

 • In het jeugdwerk kan je terecht bij De Ambrassade (Hans Cools) met vragen over de Aanspreekpersonen Integriteit, maar ook als aanspreekpersoon integriteit kan je hierbij terecht met vragen over specifieke situaties, problemen… Meer informatie: ambrassade.be of 02 551 13 50.