Maak beleid in stappen

Grenswijs wil beleid faciliteren dat aansluit bij de noden van de intermediair én de doelgroep. Om integriteitsbeleid te ontwikkelen, werk je dus best in verschillende stappen. Het 6 W-model van Grenswijs sluit volledig aan bij het 7stappenmodel van Gezond Leven:

  • Stap 1: creëer een draagvlak

Net als de eerste W, de W van Willen, is het belangrijk om een draagvlak te creëren. Want met steun krijg je meer gedaan!

  • Stap 2: breng de beginsituatie in kaart

Net als de tweede W, de W van Weten, breng je in deze stap de situatie van de organisatie in kaart.

  • Stap 3: bepaal prioriteiten en doelstellingen

Net als de derde W, de W van Wegen, bepaal je op basis van de beginsituatie van je organisatie de prioriteiten en doelstellingen voor het integrieits/gezondheidsbeleid.

  • Stap 4 en 5: werk en voer een actieplan uit

Net als de vierde W, de W van Werken, maak je alles tastbaarder en denk je aan concrete acties. Gebruik de vertrouwde communicatiekanalen om te communiceren over de actie(s) die je zult uitvoeren. Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog op stapel staat.

  • Stap 6: Evalueer en stuur bij

Net als de vijfde W, de W van Waken, evalueer je acties, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kun je het in de toekomst nog beter aanpakken.

  • Stap 7: Veranker in je organisatiebeleid

Net als de zesde W, de W van Waarborgen, veranker je het integriteitsbeleid/beleid grensoverschrijdend gedrag in de organisatie. Je voer blijvend nieuwe acties uit en laat dit beleid uitmaken van het beleid van de volledige organisatie.

Overzicht in een matrix

Voor het opzetten van een preventief beleid is een afgewogen mix van verschillende strategieën noodzakelijk: educatie, omgevingsinterventies, regels en afspraken, en zorg en begeleiding.

Deze strategieën worden best toegepast op verschillende niveaus: het individu en de prioritaire/risicogroepen (bv. generatie-armen, individuen met een chronische ziekte), functioneel/geografische afgebakende groepen (bv. klas, buurt, afdeling), de volledige einddoelgroep en haar leefomgeving binnen de setting (bv. inwoners in een gemeente, de schoolgemeenschap, de werknemers) en de fysieke en sociale omgeving buiten de setting (bv. andere gemeentes, de ouders van leerlingen, de klanten, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk).

De combinatie van strategieën en niveaus biedt de garantie voor een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid binnen de verschillende settings. Visueel wordt dit voorgesteld in een gezondheidsmatrix.

De gezondheidsmatrix helpt je om

  • De beginsituatie in kaart te brengen meteen ook af te toetsen of deze situatie strookt met een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid
  • Een overzicht te maken van acties die (naast hetgeen in de setting al gebeurt) noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid

De domeinen waar je op inzet bij het opstellen van een seksueel beleid is afhankelijk van je organisatie. Ontdek hier de accenten die je voor jouw organisatie kan leggen.

gezondheidsmatrix

Verhouding tussen de gezondheidsmatrix en de beleidsdriehoek

Om beleidsmatig te werken rond integriteit en grensoverschrijdend gedrag is een visie een essentiële stap. Het is namelijk weinig zeker dat alle medewerkers van een organisatie een gezamenlijke visie op deze thema’s delen. Het ontwikkelen van een visie is vaak de eerste stap voor een beleid.

Begeleiders hebben nood aan een beleidskader om cliënten vanuit hun professionele rol te begeleiden. Een essentiële stap daarbij is het mandaat vanuit de organisatie om de cliënt hierin te begeleiden. Een kader dat expliciteert hoe de organisatie omgaat met (seksuele) integriteit geeft de begeleider een mandaat en richting om de cliënt te begeleiden. Daarom is het kwaliteitsniveau een essentiële stap in de begeleiding van een organisatie. Dit kader opent de ogen en laat beleidsmakers en intermediairs inzien dat cliënten een basisrecht hebben op (seksueel) welbevinden en (seksuele) ontwikkeling.

Aan de hand van de beleidsdriehoek wil Grenswijs beleidsmakers wijzen op de noodzaak van het kwaliteitsniveau: het recht op (seksueel) welbevinden en (seksuele) ontwikkeling. De matrix helpt om daarbij overzicht te bieden op welke domeinen beleidsmakers acties kunnen inzetten.

Ontdek hier hoe je een visie op grensoverschrijdend gedrag, integriteit en/of seksualiteit kan ontwikkelen.