• Je kan melding maken en/of informatie inwinnen bij de vertrouwenspersoon, de bevoegde preventieadviseur of de arbeidsarts (als er een negatieve invloed op je gezondheidstoestand is).
  • Een informele klachtenprocedure. Hierbij kan je samen met de vertrouwenspersoon en/of bevoegde preventieadviseur op informele wijze tot een oplossing komen. Bijvoorbeeld via een interventie bij de hiërarchische lijn of via een bemiddelingspoging met de aangeklaagde.
  • Een interne formele procedure. Je kan een formele klacht indienen bij de bevoegde preventieadviseur (eventueel via de vertrouwenspersoon).
  • Een externe gerechtelijke procedure. Je kan je klacht neerleggen bij de inspectiediensten van toezicht op het welzijn op het werk, bij de arbeidsrechtbank of - voor criminele feiten - bij de strafrechtbank. De arbeidsrechtbank en de inspectie beslissen veelal dat je eerst een beroep moet doen op de interne procedures.

Je preventiedienst beschikt over deze procedures.

Wat als iemand buiten je organisatie over de grens gaat?

Als werkgever dien je al het mogelijke te doen om je werknemers te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk door derde partijen.

Je dient een risicoanalyse uit te voeren naar de vormen van psychosociale belasting die derden kunnen veroorzaken en je moet alle incidenten die je medewerkers (of gelijkgestelden) aanhalen, opnemen in het feitenregister.

Op basis daarvan tref je de nodige (preventie)maatregelen. Bijvoorbeeld door geen contracten meer af te sluiten met een dienstverlener die zich schuldig maakt aan pesterijen of ongewenste intimiteiten.

Het kan ook nodig zijn individuele preventiemaatregelen te treffen tegen werknemers van een derde onderneming. In dat geval contacteer je de andere betrokken werkgever opdat deze de nodige maatregelen kan nemen.

Een leverancier kan zijn ogen niet van je borsten houden en in het voorbijgaan botst hij vaak ‘per ongeluk’ tegen je aan. Je contacteert de betrokken dienstverlener en vraagt hem om de nodige individuele maatregelen te nemen. Blijven medewerkers van de leverancier zich schuldig maken aan het ongewenste gedrag, dan kan je beslissen om niet langer contracten af te sluiten met de betrokken partij. De preventieadviseur psychosociale aspecten kan je helpen bij het uitstippelen van je beleid, onder meer bij de risicoanalyse rond grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt door het werk.

Hulplijnen

De burgerlijke procedure