Deze taken neemt de preventieadviseur psychosociale aspecten op

  • Spoort gevaren op, evalueert aan de hand van risicoanalyses, onderzoekt de arbeidsongevallen en spoort de oorzaken op van beroepsziekten en psychosociale belasting.

  • Geeft advies rond de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, het gebruik van agentia, de arbeidsmiddelen, de arbeidsuitrusting, de hygiëne, de vorming en het onthaal van werknemers.

  • Stelt de maand- en jaarverslagen op, het globaal preventieplan en de indienststellingsverslagen. Verzorgt het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

  • Stelt interne noodprocedures op (hoewel het opstellen van een intern noodplan de taak is van de werkgever), organiseert de EHBO, en coördineren werken bij derden.

  • Heeft wettelijk bepaalde taken in verband medisch toezicht voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

  • Ontvangt met redenen omklede klachten en onderzoekt die volledig onpartijdig.

  • Werkt samen met de vertrouwenspersoon en de aanspreekpersoon integriteit.

Nog meer weten over de preventieadviseur psychosociale aspecten?