Grensoverschrijdend gedrag zet welzijn, veiligheid, groei en verbondenheid onder druk. Die waarden zijn voor iedereen belangrijk. Dat alleen al verantwoordt de noodzaak van een integriteitsbeleid dat zich richt op alle partijen.

De kwaliteit van je aanbod wordt beïnvloed door de kwaliteit van zorg voor je medewerkers. De balans tussen zorg voor je doelgroep en zorg voor je medewerkers is daarom een continue opdracht. Jouw organisatie is voor alle twee even verantwoordelijk. Maak je missie waar met een beleid rond grensoverschrijdend gedrag.

Zorg voor je doelgroep

Grensoverschrijdend gedrag schaadt de belangen van je doelgroep: of ze het gedrag nu zelf stellen, het ondergaan of er getuige van zijn. Angst, schaamte, verwonding en vrijheidsbeperking zijn vaak het gevolg. Wie agressief gedrag stelt, loopt ook het risico op minder positieve aandacht, stereotypering en minder goede hulp en ondersteuning. Grensoverschrijdend gedrag is soms een reden om je aanbod voor een bepaalde persoon te stoppen. Zorg betekent hier: grensoverschrijdend gedrag voorkomen en de negatieve gevolgen ervan beperken.

Het kwaliteitsdenken zet organisaties ertoe aan de kwaliteit van hun aanbod zo uit te werken dat de doelgroep in de meest gunstige omstandigheden geholpen, bijgestaan of opgevangen wordt. Dat betekent onder andere dat kinderen, jongeren en volwassenen veilig gebruik kunnen maken van hulp- en dienstverlenende organisaties.

Op www.codex.vlaanderen.be vind je die verantwoordelijkheid tegenover cliënten uitdrukkelijk terug in de kwaliteitsdecreten.

Zorg voor medewerkers

Medewerkers voeren de opdracht van jouw organisatie uit. Zij onderwijzen, trainen, helpen of ondersteunen de doelgroep. Beledigingen, bedreigingen en fysieke agressie stellen hen zwaar op de proef. Ze voelen boosheid, angst of pijn. In ernstige gevallen lopen ze een trauma op of verliezen ze hun arbeidsmotivatie. Ziekte, burn-out en personeelsverloop zijn dan niet ver weg.

Pesten, geweld en ongewenste intimiteiten zijn opgenomen in de welzijnswet van 1996 en de pestwet van 2007 en 2014. De werkgever is op grond van deze wet verplicht om het welzijn van medewerkers te bevorderen en om ze te beschermen tegen de psychosociale risico’s op het werk. Bovenstaande vormen van grensoverschrijdend gedrag vallen daar ook onder. De werkgever is verplicht een risicoanalyse uit te voeren en op basis daarvan preventiemaatregelen te nemen. Die moet hij toevoegen aan het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en het arbeidsreglement.

Op www.werk.belgie.be vind je de wet en de codex.